Ons onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs

De Kring gelooft in ontwikkelingsgericht onderwijs. In ons onderwijs zoeken we de balans tussen de leerdoelen van de school en de persoonlijke belangen van de leerling. Wij zien een kind als een individu met eigen talenten en interesses. Wij bieden hen de ruimte om die te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij hebben de leerkrachten een stimulerende en coachende rol.

Groepering

De Kring hanteert combinatiegroepen bij de kleuters; leerlingen stromen in een groep 1-2. Vanaf groep 3 hanteert de school, waar mogelijk, homogene groepen; kleuters stromen vanuit groep 2 door naar (2) groep(en) 3. Het kan voorkomen dat de school, om organisatorische redenen, moet besluiten tot de vorming van een combinatiegroep. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er teveel leerlingen zijn om een groep te formeren maar te weinig om twee groepen samen te stellen.

“Soms voegen we ook in de midden- en bovenbouw leerjaren samen, mocht de onderwijsbehoefte van de leerlingen daar om vragen. In feite past dat goed bij het ontwikkelingsgerichte onderwijs.”

Vakken

De Kring verzorgt alle verplichte schoolvakken, van lezen en spelling tot rekenen en topografie. Klik hier voor het overzicht. Een aantal accenten zijn:

  • Creatieve vorming loopt door het totale programma heen. We doen onder meer aan tekenen, handvaardigheid en muziek. Niet alleen als ‘ontspanning’, maar ook omdat het goed is dat kinderen hun gevoelens, gedachten en ervaringen leren uitdrukken.
  • De groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen Engels. Wij gebruiken de digitale en muziekale methode ‘Groove me’, die in eerste instantie de nadruk legt op communicatieve vaardigheden: luisteren en spreken.
  • Wij hebben een inpandige speelzaal en gymzaal. De groepen 1 en 2 bewegen dagelijks. Bij voorkeur buiten, anders binnen. De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer in de week gymles.
  • Het onderwijs in de wereld oriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs en techniek) en veel taalactiviteiten worden zoveel mogelijk vakoverstijgend aangeboden en in onze thema’s verwerkt.

ICT

ICT wordt binnen De Kring gezien als een middel dat door leerlingen kan worden ingezet om het leren uitdagender, aantrekkelijker en effectiever te maken. Het leren door nieuwe media en het leren met nieuwe media staat centraal. Binnen onze school worden ChromeBooks, IPADS, touchscreens en digitale schoolborden gebruikt ter ondersteuning van onze lessen. Dit alles vindt binnen een betekenisvolle context plaats gezien het ontwikkelingsgericht onderwijs.

Wij betrekken de ouders bij wat we doen in de groep. We delen onze waarnemingen met hen en zijn transparant in de doelen die we met ouders en kind stellen.”

Onderwijs op maat

Op De Kring krijgt een kind het onderwijs dat bij hem of haar past. In een groepsplan wordt het instructieniveau van een kind aangegeven. Ook is beschreven welke materialen, middelen en leerstof voor dit niveau nodig zijn en op welke wijze dit wordt georganiseerd.

Wij betrekken de ouders bij wat we doen in de groep. We delen onze waarnemingen met hen en zijn transparant in de doelen die we met ouders en kind stellen. Wanneer aanvullende zorg nodig is, omschrijven we werkpunten in een ondersteuningsplan en werken daar gezamenlijk aan.

Plusklas

Bij ons op school hebben wij één ochtend per week een Plusklas. Deze klas is voor meer- of hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Deze klas bestaat uit maximaal 15 leerlingen en is voor kinderen uit de bovenbouw van de Kring die meer-/hoogbegaafd zijn en nog meer/andere uitdaging aan kunnen dan al in de klas wordt aangeboden. Zij zullen daar een gevarieerd programma aangeboden krijgen, gericht op hun intellectuele behoeften en aspecten in hun sociale ontwikkeling die ondersteuning nodig hebben.

Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 heeft het Bestuur een zorgplicht om alle kinderen binnen het regulier onderwijs te houden en adequaat te begeleiden. Elke school brengt in kaart welke zorg geboden kan worden in het Schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast wordt beschreven wat de school nodig heeft om in de toekomst meer of andere zorg te kunnen bieden.

Expliciete ondersteuning, die niet op school aanwezig is, kan via leerling-arrangementen ingekocht worden bij het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Via zo’n arrangement krijgt de leerling ondersteuning die past bij zijn/haar onderwijsbehoefte.

Voor de extra ondersteuning die nu al op de Kring aanwezig is, verwijzen wij u naar het Schoolondersteuningsprofiel op onze website.

Leerlingvolgsysteem

Op de Kring werken we in groep 3 t/m 8 met het leerlingvolgsysteem van IEP.

Wat is IEP?

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door twee keer per schooljaar betekenisvol te toetsen brengt het IEP-leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. 

In de kleutergroepen nemen we geen toetsen af. In deze groepen maken we gebruik van een ontwikkelingsistrument dat geïntegreerd is in het portfolio.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Uiteindelijk bereiden wij kinderen voor op de toekomst. Op basis van onze observaties, de prestaties van de leerlingen in alle acht schooljaren, onderzoek- en schoolvorderingentoetsen adviseren wij ouders over de schoolkeuze. Hieronder staan de uitstroomgegevens van groep 8 uit 2021 – 2022.

Totaal leerlingen 38

VWO                      10

HAVO/VWO         2

HAVO 6

HAVO/VMBO-TL 4

VMBO TL              6

VMBO KB             9

VMBO BB           1